Anna Herman

SNUM: 3981


Parents

Father: Andreas Herman [3982]


Spouses

Basilius Fryncko [3980] (? - 1789)


Children

Anastasia Fryncko [179] (1784 - ?)

Anastasia Fryncko [203] (1788 - ?)


Secondary records 

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00032.01

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00033.13


Anna Herman [3981]
 

1 spouse 2 children


Notes: