Anastasia Fryncko

SNUM: 4012

Birth date: 1765 (approx.)

Death date: 1826.05.11

Death house: 39

Death cause: Ordinaria

Death age: 61


Also known as

Anastasia Wozniak

Anastasia Frincko


Parents

Father: Theodorus Frincko [4009] (1730 - 1794)


Spouses

Laurentius Wozniak [4011] (1767 - 1829)


Children

Matheus Wozniak [162] (1790 - ?)

Joannes Wozniak [505] (1794 - 1848) (10 children)

Maria Wozniak [563] (1797 - 1800)

Jacobus Wozniak [619] (1800 - 1814)

Maria Wozniak [1018] (1803 - ?)


Primary records 

Death: 56_142_0_0_6924_00327.15


Secondary records 

Newborn's paternal grandmother: 56_142_0_0_6924_00442.01

Newborn's paternal grandmother: 56_142_0_0_6925_00148.02

Newborn's paternal grandmother: 56_142_0_0_6925_00224.05

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00074.02

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00080.07

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00087.01

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00125.03

Newborn's mother: 56_142_0_0_6924_00024.01

Newborn's paternal grandmother: 56_142_0_0_6925_00139.07


Anastasia Fryncko [4012]
1765 - 1826 

1 spouse 5 children


Notes: