Gregorius Tyndiriak

SNUM: 4222


Also known as

Gregorius Tyndyrak

Gregorius Tyndir


Spouses

Anna Lepak [4223]


Children

Maria Tyndyrak [17] (1786 - ?)

Basilius Tyndyrak [39] (1789 - ?)

Anastasia Tyndir [239] (1791 - ?)


Secondary records 

Newborn's father: 56_142_0_0_6924_00002.06

Newborn's father: 56_142_0_0_6924_00003.14

Newborn's father: 56_142_0_0_6924_00044.03


Gregorius Tyndiriak [4222]
 

1 spouse 3 childrenNotes: